6.  புதிய மங்களுர் துறைமுகம் எந்த ஆண்டில் சரக்கு கையாளும் திறன் பெற்றது?


1973
1975
1979
1981


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  முதன்முதலில் விண்கல் பூமிக்கு அருகில் எந்த ஆண்டில் வந்தது?


1971
1975
1979
1981


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  இந்திய “கடலோர காவல்படை” எந்த ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது?


1976
1977
1978
1989


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  இந்திய கடல் தூர்வாரும் நிறுவனம் எந்த ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது?


1976
1979
1981
1984


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இரட்டை வரிவிதிப்பு ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டில் ஏற்பட்டது?


1986
1988
1987
1982


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report