21.  அறிவியல் மற்றும் சுற்று சூழல் மையம் cse 2021-ஆண்டின் அறிக்கைபடி உலகளவில் கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்ட 500 மில்லியன் குழந்தைகளில் இந்தியாவின் பங்கு எவ்வளவு சதவிகிதம் ?


35%
48%
50%
79%


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  சர்வதேச உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பு மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு நாடுகளை கொண்டுள்ளது ?


48
52
55
59


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  7, 4, 5, 1, 7, 3, 4, 6, 7 ன் முகடு?


7
6
5
4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களின் ஓய்வூதிய வயது 59-லிருந்து எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ?


60
61
62
65


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  புவியின் அச்சு ………… சாய்ந்துள்ளது?


900
66 1/20
230
23 1/20


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report