16.  ஒரு கி.பி. நிறையுள்ள பந்தின் முடுக்கம் 1 மீ.வி-1 அளவை அடையத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடுக?


1N
2N
3N
4N


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  இரு எண்களின் கூடுதல் 60. அவற்றின் வித்தியாசம் 8 எனில் அந்த எண்கள்?


32, 28
33, 27
35, 25
34, 26


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  2010-ல் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருந்தன?


30
35
32
36


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  மாநில ஆளுநர் ………… வயதினை நிரம்பியவராய் இருத்தல் வேண்டும்?


30
35
40
45


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  ஒரு a.m.u என்பது எதற்கு சமம்?


139MeV
391MeV
931MeV
936MeV


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report