11.  சந்திராயன் 1 என்ற செயற்கைக்கோள் சந்திரனுக்கு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட ஆண்டு?


2006
2007
2010
2009


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  11 ஆவது ஐந்தாண்டு திட்டகாலம்?


2006 – 2011
2007 – 2012
2008 – 2013
2005 – 2010


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  பிரிக்ஸ் நாடுகளின் அதிகாரபூர்வ மாநாடுகள் எந்த ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன ?


2007
2008
2009
2010


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்புத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?


2007
2009
2010
2008


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  பூஜ்ய பாகுபாடு தினம் எந்த ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கபடுகிறது ?


2012
2013
2014
2016


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report