6.  42ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தச்சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு?


1947
1950
1963
1976


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  வரதட்சணை தடுப்புச்சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு?


1961
1960
1962
1963


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  உலக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தினம் சர்வதேச உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பால் எந்த ஆண்டு முதல் தொடங்கப்பட்டது ?


1987
1989
1990
1992


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  3 மற்றும் 6 இன் மீ.பொ.வ?


1
2
3
6


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் ………….உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட ஓர் அமைப்பு ஆகும்?


1
2
3
4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report