16.  ஒரு வட்ட நாற்கரம் ABCD ∠ A –யில் + 1000 எனில் ∠ C யின் மதிப்பு என்ன?


1000
800
500
400


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  40, 43, 46, …………….ன் 15 –வது உறுப்பு?


84
83
82
80


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சிகிச்சை?


டையலாசிஸ்
அக்குபஞ்சர்
இ.சி.ஜி
ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  சூரியனில் ஆற்றல் எவ்வாறு உருவாகிறது?


அணுக்கரு பிளவு
அணுக்கரு இணைவு
வாயுக்கள் எரிவதால்
ஹைட்ரஜன் உள்ளதால்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  ஒரு மரத்தின் வயதினை கணக்கிடுவது எவ்வாறு?


அதன் உயரத்தினை அளத்தல்
அதன் விட்டத்தை அளத்தல்
அதன் செல் சாறினை ஆய்வு செய்தல்
அதன் வளர்ச்சி வளையங்களை எண்ணுதல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report