11.  தமிழ்நாட்டில் .................... வருடத்திற்குள் எல்லோருக்கும் கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்பது அரசின் முதன்மை நோக்கமாகும்?


2010
2020
2005
2008


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  மாநிலங்கள் அவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை?


250 உறுப்பினர்கள்
270 உறுப்பினர்கள்
200 உறுப்பினர்கள்
230 உறுப்பினர்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  ஒரு கோபுரத்தின் 100மீ. தொலைவிலிருந்து அதன் உச்சிக்கான ஏற்ற கோணம் 450 எனில் கோபுரத்தின் உயரம் என்ன?


100 மீ
50 மீ
200 மீ
25 மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  AB CD என்பன வட்ட மையத்திலிருந்து சம தூரத்திலுள்ள நாண்கள். AB + 6 செ.மீ. எனில் CD – ன் மதிப்பு என்ன?


3 செ.மீ
6 செ.மீ
12 செ.மீ
10 செ.மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  தமிழ்நாட்டின் 2001 – வருடத்திய மக்கள் தொகை?


62.1 மில்லியன்கள்
61.2 மில்லியன்கள்
60.1 மில்லியன்கள்
64.2 மில்லியன்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report