6.  இந்தியாவில் உலக சுற்றுசூழல் அறக்கட்டளை சார்பாக வழங்கப்படும் சுற்றுசூழல் மேலாண்மை விருது எந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது ?


1988
1990
1992
1994


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  கார்கில் யுத்தம் நடைபெற்ற ஆண்டு?


2000
1999
1998
1997


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்களை கால முறைப்படி வரிசைப்படுத்துக? 1. காந்தி - இர்வின் உடன்படிக்கை 2. தண்டியாத்திரை 3. வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் 4. லாகூர் காங்கிரஸ்


4 2 1 3
2 3 1 4
3 2 4 1
4 3 2 1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதி குடியுரிமையைப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது?


1
2
3
4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட நம்பிக்கைக்குரிய அறிவியலாளர்களுக்கு இளம் புவியிலாளர் விருதும் தங்க பதக்கமும் வழங்கப்படுகிறது ?


2008
2009
2010
2011


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report