21.  கரைசலில் உள்ள வைரஸ்களை, மிகைவேக மையவிலக்கி மூலம் செறிவூட்ட தேவையான வேகம்?


5 X 10-5 rpm
5 X 106 rpm
5 X 105 rpm
5 X 10-6 rpm


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  நெல் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் ------------------------ இடத்தை வகிக்கின்றது.


3-வது
5-வது
4-வது
2-வது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  சுதந்திர உரிமை உறுதிப்படுத்துவது?


6 உரிமைகள்
7 உரிமைகள்
8 உரிமைகள்
9 உரிமைகள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  ஒரு எண் மற்றும் அதனுடைய பெருக்கல் தலைகீழி ஆகியவற்றின் கூடுதல் 65/8 எனில் அந்த எண்ணைக் கண்டுபிடி?


65
8
50
25


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  வடித்து பிரித்த ஆல்கஹால் என்பது?


90% எத்தனால் மற்றும் 10% நீர்
80% எத்தனால் மற்றும் 20% நீர்
95.6% எத்தனால் மற்றும் 4.4% நீர்
96.5% எத்தனால் மற்றும் 3.5% நீர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report