16.  எந்த ஆண்டு முதல் முன்னாள் முதல்வர் ஜெ.ஜெயலலிதா அவர்களால் ஔவையார் விருது தோற்றுவிக்கப்பட்டது ?


2010
2011
2012
2013


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  நீள விரிவெண் (α) மற்றும் பரும விரிவெண்(γ) இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு யாது?


α + 3 γ
2γ+ α
γ +2 α
γ + 3 α


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  ஔவையார் விருது பெரும் பெண்ணிற்கு எவ்வளவு ரூபாய் பரிசு தொகையும் மற்றும் எத்தனை கிராம் தங்கமும் வழங்கப்படுகிறது ?


2 லட்சம் 24 கிராம்
3 லட்சம் 20 கிராம்
3.5 லட்சம் 25 கிராம்
1 லட்சம் 8 கிராம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தச் சரத்து ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டுவர குடியரசுத்தலைவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது?


352வது சரத்து
353வது சரத்து
355வது சரத்து
356வது சரத்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  ஒவ்வொரு மாவட்டப் பஞ்சாயத்தும் எத்தனை தலைவரைக் கொண்டுள்ளது?


2
4
1
5


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report