11.  தமிழக அரசால் எந்த ஆண்டு முதல் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது வழங்கப்படுகிறது ?


1975
1976
1977
1978


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  மகா கவி பாரதியார் விருது தமிழக அரசால் எந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது?


1978
1979
1980
1981


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  தமிழ்நாடு அரசு உலக பொதுமறையாம் திருக்குறள் நெறிப்பரப்பும் நோக்கில் செயல்படும் ஒருவருக்கு எந்த ஆண்டு முதல் அய்யன் திருவள்ளுவர் விருதை வழங்கி வருகிறது ?


1985
1986
1987
1989


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  முத்தமிழ் காவலர் கி.ஆ.பெ .விசுவநாதம் விருது தமிழக அரசால் எந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது?


1998
1999
2000
2001


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  மக்கட்தொகை புள்ளிவிவரம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கணக்கெடுக்கப்படுகிறது?


10 ஆண்டுகள்
20 ஆண்டுகள்
5 ஆண்டுகள்
1 வருடம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report