6.  தமிழ்நாட 80 5’ வ அட்சரேகை முதல் ---------வ அட்சரேகை வரையிலும் பரவியுள்ளது.


130 35’
120 25’
110 25’
100 25’


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  3 கிலோவாட் மின் அடுப்பு ஒன்று 6 மணிநேரம் பயன்படுத்தப்படும்பொழுது செலவாகும் மின்னாற்றலின் மதிப்பு?


2 அலகுகள்
18 அலகுகள்
0.5 அலகுகள்
500 அலகுகள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  இரு எண்களின் விகிதம் 5:8 அவற்றின் கூடுதல் 39 எனில் அந்த எண்கள் யாவை?


10,29
19,20
15,24
24,15


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  எந்த ஆண்டு முஸ்லீம் லீக் நிறுவப் பெற்றது?


1905
1906
1907
1911


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இந்தியாவில் பஞ்சாயத்துராஜ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?


1950
1959
1952
1962


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report