11.  மாநிலத் தேர்தலில் நிரந்தர சின்னம் பெறுவதற்கு ஒரு கட்சி பெற்றிருக்க வேண்டிய வாக்கு சதவீதமும் எம்.எல்.ஏ இடங்களும் எத்தனை?


12% வாக்கு 2 இடம்
6% வாக்கு 2 இடம்
8% வாக்கு 1 இடம்
8% வாக்கு 3 இடம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  இந்தியாவில் ராணுவத் தளபதி ஓய்வு பெறும் வயது?


60
62
58
55


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  இந்திய மாநிலங்களில் பரப்பளவில் தமிழ்நாடு……................…இடத்தை வகிக்கின்றது?


5
7
9
11


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  ……................….. மலைகளில் மருத்துவ மூலிகைகள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன?


பழனி மலை
அகத்தியன் மலை
ஆனைமுடி
சென்னி மலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  உலக எழுத்தறிவு தினம்?


செப்டம்பர் 8
அக்டோபர் 2
ஜீலை 15
நவம்பர் 14


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report