6.  இந்தியாவில் கல்வியுரிமைச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு?


2005
2007
2009
2010


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  தமிழ் மொழி குறைந்தபட்சம்……............ ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான வரலாற்றை உடையது?


3500
2500
1500
4000


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  நமது பாரளுமன்றத்தின் 60வது ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்ட நாள்?


13-5-2012
26-1-2012
15-3-2012
2-4-2012


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  தமிழ்நாடு……................ மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?


28
30
32
34


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இந்தியாவில் மொத்த பரப்பளவில் தமிழ்நாடு……................ விகிதளவில் அமைந்துள்ளது?


4%
5%
3%
2%


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report