21.  எந்தச்சுரப்பி இதயத் துடிப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்?


பிட்டியூட்டரி
அட்ரினல்
தைராய்டு
கணையம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  ………….. சுரப்பி வளர்ச்சியில் ஈடுபடும்?


தைராய்டு
அட்ரீனல்
கணையம்
பிட்யூட்டரி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  பிள்ளைப் பருவம் என்பது……................?


மேம்படுத்துதல்
அதிகரிப்பு
வளர்ச்சி
அடைதல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆஸ்டர் எக்ஸ் என்னும் ராணுவ பயிற்சியில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நாட்டின் விண்வெளி படைவீரர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் ?


ஜெர்மனி
அமெரிக்கா
சீனா
அ மற்றும் ஆ


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  pwc-price water house coopers என்ற ஆலோசனை நிறுவனத்தின் 24-வது ஆண்டிற்கான உலகளாவிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கணக்கெடுப்பு பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு ?


சீனா
அமெரிக்கா
இந்தியா
ஜெர்மனி


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report