16.  ஐக்கிய நாடுகள் வர்த்தக மற்றும் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கின் பி2சி மின் வணிக குறியீடானது இணைய வழி ரீதியிலான ஆதரவளிக்கும் பொருளாதாரத்தின் பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் ?


68
69
70
71


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  பரம்பிக்குளம் ஆளியாறு நீர்த்தேக்கம் இந்தியாவிலுள்ள…………வது நீர்த்தேக்க திட்டம்?


5
7
2
1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  இடுப்பு பகுதி ….............…. வெர்டிபிரேவால் ஆனது?


5
7
8
9


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  எண்யெ, பசை எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?


ரோஸ் உட்
ஃபிர்
பைனஸ்
சீட்ரஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  பிட்யூட்டரி அதிகமாகச் சுரந்தால்……….என்றும் அழைப்பர்?


காய்ட்டர்
அக்ரோமெகாலி
அட்ரீனல்
கிரிடினஸம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report