151.  மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள்,உணவு மற்றும் பொது விநியோக துறை அமைச்சகமானது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த கைபேசி செயலியை தொடங்கியுள்ளது ?


ஹமாரா ரேஷன்
மேரா ரேஷன்
துமாறா ரேஷன்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report