146.  மைட்டோகாண்டிரியா ….............….. ஆன இரட்டைச்சவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளது?


அமிலங்கள்
வைட்டமின்கள்
சத்துப்பொருள்
புரதம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

147.  ………… மற்றும்……….. இணைந்து செல் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கினார்கள்?


ஸ்சிவான் மற்றும் ஜேக்கப்
ஸ்சிவான் மற்றும் நியூட்டன்
ஸ்சிவான் மற்றும் அயன்ஸ்டின்
ஸ்சிவான் மற்றும் ராமன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

148.  மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா எந்த மாநிலத்தில் பழங்குடியின இந்தியா புவிசார் குறியீடு மகோத்சவ் என்ற நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் ?


காஷ்மீர்
ஹிமாச்சல பிரதேசம்
உத்திரகாண்ட்
அருணாச்சல பிரதேசம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

149.  சென்ட்ரியோல்களை முதலில் கண்டுபிடித்தவர்……….............?


அடோயாத்
ஹென்னிகை மற்றும் லியூசெக்
ஜேக்கால்
ஸ்கிலீடென்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

150.  சிறுநீரகத்தில் குழிந்து காணப்படும் உட்பகுதி ………எனப்படும்?


மெடுல்லா
ஹைலெஸ்
பெல்விஸ்
காலிசஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report