11.  ஏர் உழுதல் எத்தனை வழிகளில் நடைபெறும்?


5
3
7
2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  …………வகையான பூஞ்சைகளுக்குப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது?


5,00,000
3,00,000
2,00,000
1,00,000


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  price water house coopers என்ற ஆலோசனை நிறுவனத்தின் 24-வது உலகளாவிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கணக்கெடுப்பு பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் ?


2-வது
3-வது
4-வது
5-வது


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  கையில் உள்ள கீழ்மூட்டு………வகையான தசைகளால் ஆனது


5
4
7
2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  வாயில் உள்ள உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி ஜோடிகள் எத்தனை?


6
5
4
3


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report