131.  பிள்ளைப் பருவம் என்பது……................?


மேம்படுத்துதல்
அதிகரிப்பு
வளர்ச்சி
அடைதல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

132.  பூஞ்சைகளைப் பற்றிய கல்வி ….............…. எனப்படும்?


மைக்காலஜி
மைக்ரோபையாலஜி
பைக்காலஜி
அல்காலஜி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

133.  ………….செல்லில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் ஒரு வகை அமைப்பாகும்?


மைட்டோகாண்டிரியா
சென்டிரியோல்
லைசோசோம்
ரைபோசோம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

134.  எந்த நாட்டை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வட துருவத்திற்கு மேலே அதிக உயரத்தில் விண்வெளி ஹரிக்கேன் இருப்பதை முதல் முறையாக கண்டுபிடித்துள்ளனர் ?


ரஸ்யா
இங்கிலாந்து
சீனா
இந்தியா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

135.  ஹரியானா மாநிலத்தை தொடர்ந்து எந்த மாநிலத்தின் அமைச்சரவையில் தனியார் துறையில் 75% வேலைகளை உள்ளூர் மக்களுக்கு ஒதுக்கும் ஒரு வேலைவாய்ப்பு கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ?


ராஜஸ்தான்
ஜார்கண்ட்
பஞ்சாப்
குஜராத்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report