1.  2010-ல் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை ஏறக்குறைய?


1.20 பில்லியன்
1.60 பில்லியன்
1.19 பில்லியன்
1.91 பில்லியன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  உத்திர பிரதேச மாநிலத்தின் நீர் பாசன திட்டமான அர்ஜுன் சகாயக் மூலம் எத்தனை லட்சம் மக்கள் தூய்மையான குடி நீரை பெறுகின்றனர் ?


1.5 லட்சம்
2 லட்சம்
3 லட்சம்
4 லட்சம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  1 மைக்ரான் = ………….. ஆகும்


1/100 மி.மீ
1/1000 மி.மீ
1/10 மி.மீ
1/10000 மி.மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ஆண்கள் ……….. வயதில் பருவமடைகின்றனர்?


11-19
14-15
13-19
14-19


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பிள்ளைப் பருவம் என்பது…… வயதில் இருந்து……..வயது வரை?


12 முதல் 19
13 முதல் 20
14 முதல் 18
11 முதல் 19


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report