1.  வைரஸ் என்பது இலத்தீன் வார்த்தை அதன் பொருள்……….?


ஆரோக்கியம்
அழுக்கு
பூஞ்சைகள்
விஷம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  வைரசைக் கண்டுபிடித்தவர்……..............?


ஐன்ஸ்டீன்
சர்.சி.வி.ராமன்
ஐவனோஸ்கி
நியூட்டன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு எது?


கார்டெக்ஸ்
ரைஸோடர்மிஸ்
சைலம்
புளோயம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  வேரின் நடுப்பகுதி எது?


பித்
இலை
பூ
தாவரம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  விவசாயத்தில் எத்தனை உயிர்நுட்பவியல் படிகள் உள்ளன?


ஏழு
ஆறு
ஐந்து
நான்கு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report