1.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பொருத்தமானது, இந்தியாவில் அறுவடைத்திருவிழாக்கள் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.


பொங்கல் (அஸ்ஸாம்)
பிகு(கேரளா)
ஹோலி(பஞ்சாப்)
ஹோலி(கேரளா)


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  “அடோலசன்ட்” என்ற வார்த்தை ………. மொழியில் இருந்து நிறுவப்பட்டது?


கிரேக்க
இலத்தின்
பிரெஞ்ச்
ஹிந்தி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ………… என்பது பாலைப் பாதுகாக்கும் முறைகளில் ஒன்றாகும்?


பால் பதனிடுதல்
சூடுபடுத்துதல்
குளிரவைத்தல்
ஸ்டப்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ………… மற்றும்……….. இணைந்து செல் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கினார்கள்?


ஸ்சிவான் மற்றும் ஜேக்கப்
ஸ்சிவான் மற்றும் நியூட்டன்
ஸ்சிவான் மற்றும் அயன்ஸ்டின்
ஸ்சிவான் மற்றும் ராமன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  சென்ட்ரியோல்களை முதலில் கண்டுபிடித்தவர்……….............?


அடோயாத்
ஹென்னிகை மற்றும் லியூசெக்
ஜேக்கால்
ஸ்கிலீடென்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report