1.  ………… மற்றும்……….. இணைந்து செல் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கினார்கள்?


ஸ்சிவான் மற்றும் ஜேக்கப்
ஸ்சிவான் மற்றும் நியூட்டன்
ஸ்சிவான் மற்றும் அயன்ஸ்டின்
ஸ்சிவான் மற்றும் ராமன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ……….. கண்ணின் உணர்வுகள் பகுதி?


ஸ்கிளிரா
நடு அடுக்கு
விழித்திரை
ஐரிஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  எலும்பு எதனால் ஆனது?


வெண்ணிற சாம்பல் நிறப்பொருள்
கார்பன்
செல்கள்
அனைத்தும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  அதிக அளவிலான தானியங்கள்………..களில் சேமிக்கப்படுகின்றன?


வீடு
டேங்கு
சேமிப்புக்கிடங்கு
தொழிற்சாலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  7 இணை எலும்புகள் நேரிடையாக மார்பெலும்புடன் இணைந்திருக்கின்றன. அவை………. எலும்புகள் எனப்படும்?


விலா எலும்புகள்
பொய் விலா எலும்புகள்
உண்மை விலா எலும்புகள்
இணைந்த விலா எலும்பு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report