151.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வார்த்தை 2021-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வார்த்தையாகவும் மற்றும் 2,43,000 முறை இணையத்தளத்தில் பார்க்கப்பட்டது ?


Perseverance - விடா முயற்சி
Hope - நம்பிக்கை
Dedication - அர்ப்பணிப்பு
Persistent -உறுதியான


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report