11.  அ.இரவீந்திர நாத் தாகூர் - 1.பொருளியல் ஆ.ச.ர்.சி.வி.இராமன் - 2.மருத்துவம் இ.அமர்த்யா சென் - 3.இயற்பியல் ஈ.ஹர்கோவிந்த் குரானா - 4.இலக்கியம்


1 2 3 4
2 1 4 3
2 1 3 4
4 3 1 2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  அ.ராமதேவர் -1.அர்ஜூனா விருது ஆ.சானியா மிர்சா -2.ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது இ.சுனிதா ஷர்மா -3.தியான் சந்த் விருது ஈ.ராஜீந்தர் சிங் -4.துரோணாச்சார்யா விருது


1 4 3 2
2 1 4 3
2 3 4 1
3 1 4 2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  இந்தியாவில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி என்ற பதவி முதன் முதலாக எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது?


2018
2019
2020
2021


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  அ.கதக்களி -1.தமிழ்நாடு ஆ.ஒடிசி -2.ஆந்திரா இ.குச்சிப்புடி -3.கேரளா ஈ.பரத நாட்டியம் -4.ஒரிசா


1 4 3 2
3 2 1 4
4 1 2 3
3 4 2 1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  நாசாவின் முதல் லேசர் தகவல் தொடர்பு பூமியில் இருந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ள புவி ஒத்திசைவு சுற்று பாதையில் இருக்கும்?


27,000 கி மீ
35,000கி மீ
42,000கி .மீ
48,000கி.மீ


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report