6.  மத்திய சமூக நல வாரியம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு……................…?


1950
1951
1952
1953


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  மிசா சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு……................…..?


1950
1963
1970
1971


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  ஒலிம்பிக் ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா கடைசியாக தங்கம் வென்ற ஆண்டு ஊர்……................?


1984 மாஸ்கோ
1980 மாஸ்கோ
1988 பீஜிங்
1980 பீஜிங்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  ராவ் மன்மோகனின் பொருளாதார முன்னேற்ற வரையறை எந்த ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தபட்டது ……................…?


1982
1985
1991
1995


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  மனித வளர்ச்சிக் குறியீடு எந்த ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளால் உருவாக்கப்பட்டது……................?


1990
1991
1996
1994


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report