1.  உற்பத்தி காரணிகள் ----------- வகைப்படும்?


2
4
5
6


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  உழைப்பை ----------- இருந்து பிரிக்கமுடியாது?


உழைப்பாளர்களிடம்
லாபம்
மூலதனம்
நஷ்டம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பொதுவாக மூலதனம் என்பது?


கட்டிடங்கள்
இயந்திரங்கள்
பணம்
தொழிலாளி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  தொழில்முனைவோர் எப்போதும் செய்வது?


புத்தாக்கப்பணி
மரபு
இடர்பாடுகள்
கடினம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  முதலுக்கு அளிக்கப்படும் ஊதியம்?


வாரம்
கூலி
வட்டி
லாபம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report