1.  ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு பம்பாய்க்கு அளித்த வருட குத்தகை?


.£ 10
.£ 20
.£ 30
.£ 40


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 1.ஹரப்பா நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எனப்படுகிறது. 2.ஹரப்பா நாகரிகம் சிந்து நதிக்கரையில் வளர்ச்சியடைந்தது.


1 மற்றும் 2 சரி ஏனெனில் 1-ன் விளக்கம் 2-ல் பொருந்தும்
1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் 2-ன் விளக்கம் சரியானதல்ல
1 சரி ஆனால் 2 தவறு
1 தவறு ஆனால் 2 சரி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  மாநகராட்சி தலைவரின் பதவிக்காலம்……..........… ஆண்டுகள்?


5
4
6
10


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ரிக் வேதத்தில் உள்ள பாடல்கள் எத்தணை?


1028
1000
2028
1038


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  முதல் தரெய்ன் போர் நடந்த ஆண்டு?


1191
1192
1193
1194


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report