1.  இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மைத்தறையின் பங்களிப்பு……................?


15.8%
25.8%
58.4%
12.8%


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  இரண்டாம் துறை மூலம் நாட்டு வருமானத்தின் பங்களிப்பு?


15.8%
25.8%
58.4%
12.8%


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  இந்தியாவில் முதன் முதலில் இரயில் போக்குவரத்து துவக்கப்பட்ட ஆண்டு?


1835
1853
1854
1904


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  டாடா இரும்பு எஃகுத் தொழிலகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு?


1905
1908
1907
1909


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இந்தியாவில் வான்வழிப் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?


1901
1906
1905
1911


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report