1.  இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள்……..................?


25 ஆகஸ்ட் 1947
26 ஜனவரி 1950
26 நவம்பர் 1949
11 ஜனவரி 1949


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை……...............?


26
15
9
12


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் எத்தனை?


17
22
21
12


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது பட்டியலில் உள்ள மொழிகள் எத்தனை?


18
15
22
14


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் எப்போது அமலுக்கு வந்தது?


26-11-49
26-1-90
26-3-50
15-8-47


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report