1.  105,100 மற்றும் 2436 ஆகிய எண்களை மிகச் சரியாக வகுக்கும் எண்?


7
3
9
5


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  12,15,20 மற்றும் 27 ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுக்கக் கூடிய சிறிய எண் யாது?


270
240
570
540


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  15,25,40,75 ஆல் வகுபடும் மிகப்பெரிய 4 இலக்க எண் ?


8540
9800
3000
9600


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  16,24,36 மற்றும் 54 ஆகிய எண்களால் மிகச் சரியாக வகுபடும். மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணைக் காண்க?


10366
10668
10268
10368


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  2(x^2 – y^2), 5(x^3 – y^3)-ன் மீப்பெரு பொதுக் காரணி?


(x^2 – y^2)
10(x - y)
2(x - y)
(x - y)


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report