1.  இரு எண்களின் HCF மற்றும் LCM ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனானது?


LCM இன் வா்க்கத்திற்குச் சமம்
அவ்வெண்களின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமம்
HCF இன் வா்க்கத்திற்கு சமம்
அவ்வெண்களின் கூடுதலுக்கு சமம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  43, 91, 183 ஆகிய எண்களை எந்த மிகப்பெரிய எண்ணால் வகுக்கும்போது மீதி சமமாக கிடைக்கும்?


4
7
9
8


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  105,100 மற்றும் 2436 ஆகிய எண்களை மிகச் சரியாக வகுக்கும் எண்?


7
3
9
5


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  எந்த மீப்பெரு எண்ணால் 3322 மற்றும் 3832 என்ற எண்களை வகுக்கும் போது மீதி?


75
255
80
81


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இரு எண்களின் கூடுதல் 20. அவற்றின் பெருக்கல் பலன் 96 அவ்விரு எண்களின் மீப்பெரு வகுத்தி?


2
4
8
10


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report