1.  (10110)2 என்ற எண்ணுக்கு இணையான தசம எண் யாது?


12
22
32
42


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  (2,4,5,6,8)லின் கூட்டு சராசரி விலக்கத்தை நடுவெண்ணிலிருந்து காண்க


o
0.5
1.6
3.0


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  (x+y):(x-y)=4:1 எனில் (x2+y2):(x2-y2)=?


25:39
16:1
8:17
17:8


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் A-யின் வயது B-யின் வயதில் பாதியாக இருந்தது,தற்போதைய அவர்களின் வயது விகிதம் 3 : 4 எனில்,அவர்களின் தற்போதைய வயதுகளின் கூடுதல் என்ன?


8 வருடங்கள்
29 வருடங்கள்
30 வருடங்கள்
35 வருடங்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  11 எண்களின் சராசரி 60 ஆகும்.அதில் முதல் 6 எண்களின் சராசரி 58 ஆகவும் கடைசி 6 எண்களின் சராசரி 63 ஆகவும் இருந்தால் ஆறாவது எண்ணின் மதிப்பு,……


66
65
63
64


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report