பிரித்து எழுதுக: கொங்கலர்தார்=

  கொங்கலர் + தார்
  கொ + கலர்தார்
  கொங்கு + அலர் +தார்
  கொங்க + அலர்தார்