‘மாநிதி’ – என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு தருக?

  உரிச்சொற்றொடர்
  தொழிற்பெயர்
  உவமைத் தொடர்
  வேற்றுமைத்தொடர்