‘மென்மேலும்’ – என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு தேர்க?

  இரட்டைக்கிளவி
  அடுக்குத்தொடர்
  விரித்தொடர்
  உவமைத்தொடர்