செய்வினைச் சொற்றொடரைக் கண்டறிக?

  கந்தன் மரம் வெட்டினான்
  கந்தன் மரம் வெட்டுவித்தான்
  கந்தன் மரம் வெட்டியது
  மரம் கந்தனால் வெட்டப்பட்டது