‘உழவர் நிலத்தை உழுது விதை விதைத்து, நீர் பாய்ச்சி, உரமிட்டு அறுவடை செய்தார்’ – எவ்வகை வாக்கியம் எனச் சுட்டுக?

  தொடர் வாக்கியம்
  கலவை வாக்கியம்
  தனி வாக்கியம்
  செய்தி வாக்கியம்