பிறவினைத் தொடரைக் கண்டறிக?

  மாதவி நடனம் கற்றாள்
  நடனம் மாதவி கற்றாள்
  கற்றாள் நடனம் மாதவி
  மாதவி நடனம் கற்பித்தாள்