‘பாண்டியர்கள் முத்தமிழ் வளர்த்தனர்’ - எவ்வகை வாக்கியம் என கூறுக?

  செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம்
  செய்வினை வாக்கியம்
  உணர்ச்சி வாக்கியம்
  தனி வாக்கியம்