செய்வினைச் சொற்றொடரைக் கண்டறிக?

  சேமித்தனர் மக்கள் மழைநீரை
  மக்களால் மழைநீர் சேமிக்கப்பட்டது
  மழைநீரை மக்கள் சேமித்தனர்
  மக்கள் சேமித்தனர் மழைநீரை