இடியோசை கேட்ட நாகம்போல – உவமையால் விளக்கப் பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்?

  மகிழ்ச்சி
  அச்சம்
  சிறப்பு
  இறப்பு