பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற் றாதீர்! – சீர்மோனையைச் சுட்டுக?

  பாரத பூமி - பழம்பெரும்
  பழம்பெரும் - பாரத பூமி
  நீரதன் - புதல்வர்
  புதல்வர் - நினைவகற்