தன்வினை வாக்கியத்தைக் கண்டறிக?

  புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
  உலகம் புதியதோர் செய்வோம்
  செய்வோம் புதியதோர் உலகம்
  புதியதோர் உலகம் செய்வோம்