செயப்பாட்டுவினை சொற்றொடரை கண்டறிக?

  இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றினார்
  இயற்றினார் சிலப்பதிகாரத்தை இளங்கோவடிகள்
  சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றினார் இளங்கோவடிகள்
  இளங்கோவடிகளால் சிலப்பதிகாரம் இயற்றப்பட்டது