Daily TNPSC Study Materials

By | May 28, 2016

tnpsc study materials

பட்டியல் 1-ஐ பட்டியல் 2 உடன் பொருத்தி சரியான விடையை கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடு.

பட்டியல் 1                                                  பட்டியல் 2

மாநிலம்                                                                    நகரம்

அ. ஆந்திரபிரதேசம்                                            1. திருச்சிராப்பள்ளி

ஆ. கர்நாடகம்                                                            2. திருச்சூர்

இ. கேரளா                                                                   3. பெல்லாரி

ஈ. தமிழ்நாடு                                                              4. அனந்தப்பூர்

More TNPSC Tamil Study Materials Visit : http://goo.gl/3JS70k

More TNPSC Exam Study Materials Visit : http://goo.gl/qk385F

More TNPSC Mp3 Study Materials Visit : http://goo.gl/9z086h

More TNPSC PDF Study Materials Visit : http://goo.gl/WJavVW

like our Page www.tnpscrock.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *